История

Сградата се намира в къщата на известната българска писателка Калина Малина и е архитектурен паметник на културата. Центърът за обществена подкрепа функционира от 2014 година с начален капацитет 20 места. През годините в предвид  повишен интерес и нужда от подкрепа на повече деца и семейства, капацитета се увеличава на 40 места. През 2021г. Центъра разраства своя мащаб и потребителите на услугите надхвърлят 60. 

Прием и условия за ползване на услугите :

Децата и родителите могат да ползват услугите на Центъра, като се обърнат към Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” в общината и получат предварителна оценка на потребностите  за услугата, която искат, след което сключат договор с доставчика на услугите за предоставяне на съответната услуга.

Целеви групи

– Деца от 0 до 18 години и  техните семействата;

– Родители – с цел изграждане на умения за отглеждане на детето, формиране на родителски капацитет, консултиране, оценяване и подкрепа;

– Семейства за обучение като кандидат – осиновители и кандидати за приемни родители.

Работата на Центъра за обществена подкрепа е насочена към:

 • семейства, при които има риск да изоставят децата си за отглеждане в специализирана институция или семейства, които поради някаква причина са изпаднали в криза;
 • деца от общността, жертви на физическо и емоционално насилие  и техните семейства или за които родителите не полага грижи;
 • деца, застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства;
 • деца с проблеми в поведението и техните семейства;
 • логопедично консултиране за превенция, диагностика, рехабилитация и корекция на всички видове комуникативни нарушения при деца.
 • деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца;
 • кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца;
 • кандидат – осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период;
 • семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си;
 • деинституционализация и реинтеграция на деца;
 • реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.